Regulamin

Regulamin świadczenia usług przez Szkołę Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi

§ 1 Definicje

 1. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna zawierająca z Usługodawcą umowę, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Usługodawca – Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000129181, NIP 9471887289, REGON 47306618800000.
 3. Usługobiorca – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem internetowym www.szkola.wsrm.lodz.pl
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Usługobiorcą w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Usługobiorcy składane za pomocą Formularza Zapisu na szkolenie i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 9. Formularz zamówienia – interaktywny formularz zapisu na szkolenie dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży.
 10. Produkt – dostępne w Sklepie szkolenia będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Usługobiorcą i Usługodawcą.
 11. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Usługobiorcą i Usługodawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę zlecenia.
 12. Hasło – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Usługobiorcę podczas Rejestracji w Sklepie, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Usługobiorcy w Sklepie,
 13. Konto w Sklepie – indywidualny dla każdego Usługobiorcy panel, uruchomiony na jego rzecz przez Usługodawcę, po dokonaniu przez Usługobiorcę Rejestracji.
 14. Nazwa użytkownika – indywidualne oznaczenie Usługobiorcy, przez niego ustalone, składającego się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta w Sklepie,

§ 2 Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin skierowany jest do Usługobiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Usługodawcą na odległość za pośrednictwem Sklepu, a w szczególności:
  a) rodzaj i zakres usług świadczonych przez Usługodawcę,
  b) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  c) wymagania techniczne niezbędne do prawidłowego świadczenia usług,
  d) postępowanie reklamacyjne.
 2. Usługobiorca akceptuje treść regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na stronie internetowej Usługodawcy w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie i wydrukowanie. Każdy może zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

§ 3 Kontakt z Usługodawcą

 1. Adres Usługodawcy: ul. Warecka 2, 91-202 Łódź
 2. Adres e-mail Usługodawcy: szkola.ratownictwa@wsrm.lodz.pl
 3. Numer telefonu Usługodawcy: 42 6568788 lub 721820234

§ 4 Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania oferty Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
 2. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
 3. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 4. włączona obsługa plików cookies,
 5. Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług związane jest z przesyłaniem danych przy pomocy publicznej sieci Internet, w związku z czym obarczone jest ryzykiem charakterystycznym dla sieci Internet.

§ 5 Informacje ogólne

 1. Usługodawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Usługobiorcy.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.
 3. Składanie zamówień przez Usługobiorcę na Produkty znajdujące się w ofercie Sklepu możliwe przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.
 4. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych.
 5. Katalog szkoleń znajduje się w zakładce „Oferty”. Szczegółowe informacje, w szczególności tematyka szkolenia, warunki uczestnictwa, liczba godzin, miejsce szkolenia, liczba punktów szkoleniowych zawarte są w opisie każdego szkolenia.
 6. Usługodawca wystawia Usługobiorcy zaświadczenie za udział w szkoleniu.

§ 6 Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Konto w Sklepie zostaje utworzone poprzez podanie przynajmniej: nazwy użytkownika, adresu e-mail i hasła.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Rejestrując konto w Sklepie Usługobiorca:
  a) składa oświadczenie, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
  b) zobowiązuje się przestrzegać zasad poufności dotyczących loginu oraz hasła, a także podjąć kroki w celu ich zabezpieczenia;
  c) oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 4. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu lub adresu e-mail i hasła ustanowionych w trakcie rejestracji.
 5. Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w § 3 Regulaminu.

§ 7 Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. wybrać Produkt znajdujący się w zakładce „Szkolenia”;
 2. podać liczbę osób biorących udział w szkoleniu,
 3. wypełnić formularz zgłoszeniowy,
 4. kliknąć przycisk „Zapisz się”
 5. opłacić zamówienie za pośrednictwem systemu: przelewy24.pl

§ 8 Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Usługobiorcą a Usługodawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Usługobiorcę Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Usługodawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Usługobiorcę Usługodawcy stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Usługobiorcy, która zawiera co najmniej oświadczenia Usługodawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Usługobiorcę powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Usługobiorcę a Usługodawcą.

§ 9 Postępowanie reklamacyjne

 1. Usługobiorca ma prawo do złożenia reklamacji w przedmiocie sprzedanego Produktu za pośrednictwem Portalu Pacjenta.
 2. Złożenie reklamacji następuje w drodze pisemnego zawiadomienia wysłanego listem poleconym na adres siedziby Usługodawcy.
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko Usługobiorcy wnoszącego reklamację, adres do korespondencji, przedmiot, uzasadnienie reklamacji oraz propozycję sposobu rozpatrzenia reklamacji, która nie pozostaje wiążąca dla Usługodawcy.
 4. Usługodawca dokonuje oceny zgłoszenia prawidłowo wniesionej reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej wpływu. W tym terminie Usługodawca zobowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację, wskazując czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją uwzględnić lub informując o braku podstaw do uwzględnienia reklamacji wraz z uzasadnieniem odmownego stanowiska. Odpowiedź na reklamację Usługodawca przesyła Usługobiorcy na wskazany przez niego adres do korespondencji.

§ 10 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Usługobiorca może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny nie później niż 14 dni przed terminem realizacji Zamówienia oznaczającym dzień rozpoczęcia kursu.Za dzień odstąpienia przez Usługobiorcę od Umowy rozumie się dzień dotarcia do Usługodawcy oświadczenia Usługobiorcy.
 2. Usługobiorca może odstąpić od Umowy składając Usługodawcy drogą elektroniczną oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.
 3. W przypadku przesłania przez Usługobiorcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Usługodawca niezwłocznie prześle Usługobiorcy na podany przez Usługobiorcę adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 4. Skutki odstąpienia od Umowy:
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy Usługobiorca zwraca Usługodawcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Usługobiorcy o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności.
 7. Zwrotu płatności Usługobiorca dokona przy użyciu takiej samej metody płatności, jaka została przez użyta w pierwotnej transakcji, chyba że Usługobiorca wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Usługobiorcy w odniesieniu do Umowy, która została zawarta w terminie krótszym niż 14 dni przed terminem realizacji Zamówienia oznaczającym dzień rozpoczęcia kursu.
 9. Brak uczestnictwa przez Usługobiorcę w szkoleniu nie skutkuje zwrotem na jego rzecz płatności.
 10. Usługodawca zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia. W takim przypadku Usługodawca zobowiązuje się powiadomić o tym facie Usługobiorcę i dokonać na rzecz Usługobiorcy zwrotu płatności.
 11. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany terminu szkolenia. W takim przypadku Usługodawca zobowiązuje powiadomić o tym fakcie Usługobiorcę najpóźniej w terminie 3 dni od wyznaczonej daty szkolenia. Usługodawca ma prawo zaproponować Usługobiorcy zmianę terminu szkolenia. W przypadku braku zgody Usługobiorcy na zmianę terminu szkolenia, Usługodawca zobowiązuje się do dokonania na rzecz Usługobiorcy zwrotu płatności.

§ 14 Postanowienia końcowe

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Usługodawcę treści o charakterze bezprawnym.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu.
 4. Usługobiorca nie może przenieść praw i zobowiązań na inną osobę.
 5. Usługobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za postępowanie niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 

Podziel się